Multicyklická katalytická depolymerizace

Ekologická Recyklace

Ekologická recyklace druhotných surovin, likvidace odpadů (plastů, pneumatik, čistírenských kalů, komunálních odpadů a dalších polymerních sloučenin).

Odborníci na celém světě řeší, jak se co nejefektivněji vypořádat s plasty, použitými pneumatikami a dalšími druhy odpadu. ERVO INDUSTRY TECHNOLOGY s.r.o. nabízí průmyslově vyzkoušenou technologii ERVO®Ekologickou Recyklaci Vysokomolekulárních Odpadů s možností více jak 85% materiálového využití výstupních produktů.

Naše první průmyslově výzkumná jednotka ERVO® začala pracovat v únoru 2017 v průmyslové zóně u Mostu. V testovacím provozu jednotka potvrdila, že umí efektivně zpracovat nejen plasty, použité pneumatiky, kaly z čistíren odpadních vod, ale byl tady úspěšně recyklován i vzorek tzv. ostravských kalů.

Výhody naší technologie
Šetříme životní
prostředí

Z polymerních odpadů užitečné suroviny

Všechny výše jmenované druhy odpadů byly během čtyř let na tomto zařízení úspěšně a s kladnými výsledky testovány a zpracovány na cenné produkty. Tento výzkumně testovací provoz prokázal jak provozní, tak bezpečnostní spolehlivost.

Jádrem technologie ERVO® je integrace MULTICYKLICKÉ KATALYTICKÉ DEPOLYMERIZACE A REAKTIVNÍ DESTILACE.

Technologie ERVO® v zásadě umožňuje transformovat prakticky všechny vysokomolekulární (polymerní) struktury na plyn, kapalnou frakci a pevný zbytek.

K procesu depolymerizaci a dekompozice neboli rozkladu polymerů dochází v nízkotlakém hermeticky uzavřeném prostředí, obvykle při teplotách do 600° C bez kontaktu s atmosférickým vzduchem.

Na vstupu technologického procesu jsou drcené plasty, pneumatiky, komunální odpad či jiné druhy odpadu.

Na výstupu máme tři produkty:

Přímé použití bez úprav: – Palivo pro lodě, dieselové generátory.

Jako surovina na prodej:

-Prodej jako surovina pro rafinérie.

-Prodej do chemického průmyslu.

-Palivo pro výrobu elektřiny.

65%-85% aromatických uhlovodíků.

-Výroba syntetických paliv.

-Plyn se po vyčištění a natlakování používá k ohřevu jednotky ERVO®.

-Je vysoce výhřevný, obsahuje také velké množství vodíku.

-Po vyčištění, může být použit jako čistý zelený vodík.

-Vstupní produkt pro výrobu různých výrobků – zpětná výroba pneumatik.

Vysoký obsah uhlíku.

-Vysoká výhřevnost = lze použít i jako palivo.

-Absorbér rozlité kapaliny v případě nehod.

Jako hnojivo.

Nejnovější aktuality

Spolupracujeme